Kommunestyret

Her finner du informasjon relatert til Eide kommunestyre for perioden 2015 - 2019.

Antall representanter

Eide kommune har et kommunestyre bestående av 21 representanter. Representantene til kommunestyret velges hvert 4. år. 

 

Når og hvor er det kommunestyremøte?

Møtene finner sted på Eide rådhus i kommunestyresalen klokken 17.00. Klikk på møtedatoene for å finne sakspapirene til møtene. 

Møteplan 2019
Møteplan 2019
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Eide kommunestyre 21. februar 25. april 20. juni 19. september 12. desember
Eide formannskap/Plan og utviklingsstyret 7. februar 4. april 6. juni 5. september 28. november
Oppvekst og kulturutvalg 27. mars

 

Kommunestyremøtenes organisering i Eide kommune

Eide kommune har i flere år hatt en tredeling i kommunestyremøtene, der første del har vært spørrehalvtimen, deretter en temadel, og til slutt en vedtaksdel:
 

Del 1: Spørrehalvtimen

Spørrehalvtimen er publikums mulighet for å stille spørsmål til kommunens ledelse. Det er ikke alltid mulig å gi et fullgodt svar på direkten, og i slike tilfeller blir spørsmål notert og svar gitt på neste møte. Spørsmål fra kommunestyrerepresentanter skal stilles ordføreren tre dager før møtet, slik at svar kan gis på møtet. Spørsmål skal være korte (inntil 3 minutters innlegg) og det skal ikke åpnes for debatt på slike innlegg.


Del 2: Temadel

Temadelen er avsatt til aktuelle saker av interesse for kommunerepresentanter og kommunens innbyggere. Her kan det være spesielle prosjekter som er på gang i kommunen eller i vår region som blir belyst nærmere av noen som arbeider med den aktuelle sak.


Del 3:   Vedtaksdel

Vedtaksdelen er den viktigste politiske del av møtet der saker som det skal voteres over tas opp. Saksliste og saksutredninger er for disse saker utsendt kommunestyrerepresentantene i god tid før møtet.
Selv om mange vedtak tas på politiske nivå som ligger over kommunens beslutning, så er det kommunestyret som har den øverste myndighet i kommunen og skal utøve handlinger som tjener våre innbyggere til det beste. Med den organisering av møtet som det er lagt opp til i Eide tror vi at det er gitt god mulighet for alle til å påvirke at kommunens disponering til nyinvesteringer og drift på en fornuftig måte.