Høring - Retningsplan for Oppvekst, kultur og kunnskap i Hustadvika kommune

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Oppvekst, kultur og kunnskap.

Høringsfrist: 19.10.2018

Vedlagte plan er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har bestått av politikere, FAU-representant, tillitsvalgte og enhetsledere innen skole, barnehage og kultur. Planen skal overføres kommuneområdets overordnede strategi og være premissleverandør til det videre kommuneplanarbeidet. Formålet med planen er å vise retning for oppvekst, kunnskap og kultur i Hustadvika kommune i samsvar med lovverk og lokale og nasjonale føringer.

 

 
 

Høringsinvitasjonen er sendt til:

Enhetsledere i Fræna kommune

Enhetsledere i Eide kommune

Ansatte i Eide/Fræna

FO i Eide/Fræna

Fagforbundet i Eide/Fræna

Utdanningsforbundet i Eide/Fræna

Skolelederforbundet Eide/Fræna

Bibliotekarforbundet i Fræna

Musikernes fellesorganisasjon i Fræna

Ungdomsrådet i Eide/Fræna

Eldrerådet i Eide/Fræna

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Eide/Fræna

Foreldreutvalgene på skolene i Eide/Fræna

Samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager i Eide og Fræna

Elevrådene i Eide og Fræna

Innbyggere i Eide/Fræna (høring gjennom hjemmesidene og FB)

Hustadvika Næringsforum

Kommunalt foreldreutvalg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

Høringen ligger også på Hustadvika kommune sine hjemmesider.