Høring - Retningsplan for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika kommune

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Helse, sosial og omsorg.

Høringsfrist: 15.10.2018

 

Send inn din høringsuttalelse via denne lenken

 

Fellesnemnda for Hustadvika kommune vedtok følgende:

"Fellesnemnda ber prosjektet Hustadvika kommune legge til rette for gode prosesser for å ivareta helhetsperspektivet i planleggingen fram mot 2020. Det settes i gang arbeide med overordnede planlegging for tjenesteinnholdet i de tre kommunale sektorene. Fellesnemnda og/eller kommunestyret i Hustadvika kommune vedtar de overordnede planene."

Hensikten var at man samtidig med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skulle utarbeide retningsplaner for de ulike sektorene. Retningsplanen skal være på et overordnet plan. Retningsplanen skal skissere en retningsangivelse på tjenesteytingen, og skal kunne overføres til kommuneområdets overordnede strategi, og være premissleverandør til kommuneplanarbeidet.

Aktuell plan ut på høring skal være retningsgivende for leders rigging av den administrative sektoren; Helse, sosial og omsorg. Gruppen fikk følgende mandat:

Hva er kommuneområdet Helse, sosial og omsorgs retningsangivelse på tjenesten i Hustadvika kommune? Hvilke verdier og visjon skal sektoren styres etter.

Planen skal være overordnet og ha helhetsperspektiv på samfunnsutvikling. 

Det skal legges vekt på gjennomgående perspektiv på aktuelle tjenesteområder.

Til kommuneplanen ber vi om at det vurderes hvordan

  • Barn og unge
  • Folkehelse og livsmestring
  • Utenforskap
  • Miljø

påvirker kommuneområdet.

Videre skal planene angi nåsituasjonen og forslag til tiltak for å bevege seg i retningen som foreslås.

Lage milepælsplan for arbeidet og skissere medvirkning fra andre.

Gruppen som har jobbet med retningsplanen har bestått av representanter fra ansatte, fagforeninger og kommunestyrepolitikere.  Intensjonen var at retningsplanen skulle være kort og konsis, og gjerne ikke mer enn 5 sider.

Gruppen som har utarbeidet forslaget har besluttet å ikke komme med en visjon for sektoren da en mener den nye kommunen bør ha en visjon, og at den utarbeides på et mer overordnet og tverrfaglig nivå med god involvering av både innbyggere, brukere og ansatte.

 

Høringen ligger også på Hustadvika kommune sine hjemmesider.