Høring - Felles forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket for Eide og Fræna

Det er utarbeidet en forskrift der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i forurensingslovens forskrifter kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A.

Høringsfrist: 07.01.2019

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med:

  1. opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  2. utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  3. utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  4. utslipp/påslipp av oljeholdig vann
  5. påslipp av fettholdig vann

 

Saksgang:

Med bakgrunn i de høringsuttalelser som evt. kommer inn, vil det bli laget en felles / lik saksutredning som skal behandles i begge kommune tidlig i 2019. Det forutsettes at kommunene fatter et likelydende vedtak når de skal godkjenne felles forskrift.

Hvor store gebyrene skal være i den enkelte kommune, vedtas av det respektive kommunestyret for året 2019.

Tilsvarende godkjenning av både forskrift og gebyrstørrelser, må Hustadvika kommune gjøre gjeldene fra og med 2020.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 07.01.2019.

Hvordan gi høringssvar?

Høringssvarene kan sendes til postmottak@eide.kommune.no

eller leveres/sendes til Eide kommune, v/Teknisk avdeling, Rådhusvegen 7, 6490 Eide