Høring - Familiens Hus i Hustadvika kommune

Høringsfristen gikk ut den 28.08.2018

 

I intensjonsavtalen står det blant annet:

«Den nye kommunen skal bygges med et sterkt senter og livskraftige lokalsamfunn tuftet på lokal identitet. Det skal være en god arbeidsdeling med kommunale kompetansearbeidsplasser i Eide og Elnesvågen. Innbyggerne skal sikres godt tjenestetilbud i alle deler av kommunen. Effektiv drift skal sikre god tjenesteproduksjon. Innbyggerne skal oppleve nærhet til de tjenesten de bruker regelmessig

Kommunen skal organiseres etter nærhets- og funksjonsdelingsprinsippet. Basistjenestene (skoler og andre opplæringstilbud, barnehager, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legekontor, helsestasjon, sykehjem, kulturtjenester, bibliotek) skal være desentralisert.»

Videre står det:

«Det skal etableres et «familiens hus» i Eide. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier skal samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjenester i et og samme hus»

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede følgende:

  • Hva skal familiens hus i Hustadvika kommune inneholde av kommunale oppgaver
  • Hvorfor skal disse oppgavene inn i Familiens hus?
  • Hvilke forutsetninger må være tilstede for at Familiens hus skal gi foreldre og barn et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?
  • Hvordan kan Familiens hus bidra til at vi jobber enklere, smartere og mer effektivt innenfor de gjeldende rammene

 

I forbindelse med ferdig rapport, ønsker prosjektet Hustadvika kommune en høring på rapporten. Videre skal prosjektet Hustadvika kommune gjennomføre en konsekvensanalyse av å etablere Familiens hus i Eide jf. Intensjonsavtalen, og i den forbindelse ber en høringsinstansene gi en uttale. Innspillene vil bli vurdert tatt inn i arbeidet med konsekvensanalysen. 

 

 

 

Dette arbeidet er viktig for den framtidige Hustadvika kommune, og en oppfordrer flest mulig å gi en uttale.

 

Frist for uttale er 27.08.18 

 

Send inn ditt høringssvar elektronisk ved å klikke på denne lenken.