Nytt naust

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for sjørelatert aktivitet

Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Du kan søke på egenhånd dersom

 • Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er under 70 m².


Du må søke med hjelp av fagfolk dersom: 

 • Bygningen er over 70 m².

 

Vilkår kommunen vanligvis vil stille ved tillatelse til oppføring av naust:

 • Naustet forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og du kan ikke innrede naustet til varig opphold/overnatting. Naustet kan, for eksempel ikke brukes som fritidsbolig.
   
 • Naust bør være en bygning i én etasje med maks grunnflate på 35 m² og maks mønehøyde på 4 meter. Raftehøyde bør ikke overstige 3 meter. Naustet skal ha port for inn/uttransportering av båt. Port kan ikke være utformet med skyvedører i glass. 
   
 • Tak bør være tradisjonelt saltak. Maks tillatt takvinkel er 35 grader.
   
 • Naustet skal ikke ha veranda. Svalgang kan tillates som del av det totale arealet for naustet. 
   
 • Naust bør ikke ha platting, men det kan tillates som del av adkomst for personer med bevegelseshemning.
   
 • Utvendig anlegg skal være egnet for opptak av båt.
   
 • Naust skal ikke innredes eller benyttes til beboelse, og skal ikke ha fase innretninger med tanke på overnatting.
   
 • Ildsted med pipe kan tillates under forutsetning av at bruken er forenelig med pkt. 1.
   
 • Ved oppføring av naust skal det legges vekt på utforming og fargevalg.
   
 • Naust må på ingen måte utformes eller framstå på en slik måte at fri ferdsel vanskeliggjøres/ hindres.
   
 • Naust kan ikke omdisponeres/bruksendres uten etter hjemmel i plan.


 

Dispensasjon

Naust blir som regel oppført i 100-meters beltet langs sjø eller vassdrag. Tillatelse til oppføring av naust vil derfor ofte betinge at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dersom naustet oppføres i områder som er regulert til noe annet enn naust kreves også dispensasjon fra formålet i reguleringsplan. Naboene må varsles om dispensasjon.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide