Søke på egen hånd

En del mindre arbeider kan du selv søke om uten at du behøver å bruke fagfolk. Eksempler på mindre arbeider kan være oppføring av en bod, garasje, tilbygg eller terrasse. Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis, eller leie inn fagfolk til å søke for deg.

Byggesak: Søke på egen hånd

1. Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Planen kan ha særskilte bestemmelser som kan avgjøre hva du kan gjøre på eiendommen din. Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

Finn først ut hvilken plan som gjelder for din eiendom.

Ut fra planen som gjelder for deg må du spesielt merke deg:

 • Byggegrense (begrensning hvor man har lov å bygge).
  Eventuelt om det ikke er reguleringsplan må man sørge for tilstrekkelig avstand til offentlig veg.
 • Utnyttelsesgrad (hvor mye du kan bygge på eiendommen)
 • Andre begrensninger av betydning.
3. Få veiledning eller bestill forhåndskonferanse

Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Ta kontakt med byggesaksbehandler dersom du trenger veiledning. Ønsker du forhåndskonferanse ta kontakt med byggesaksbehandler eller Eide kommune sin planlegger. 
 

4. Samle alt du må ha i byggesøknaden


Søknad

Fyll ut søknadene via Bygg søk eller last ned søknadsskjema


Beskrivelse av hva du søker om

Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.


Tegninger og kart

 • Et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge.
 • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
 • Tegninger som viser sist godkjent situasjon.

Grunnlaget kan også bestilles fra kommunen.


Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter

Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Les mer om dispensasjoner her:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)


Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må det foreligge tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.


Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

 • tilknytning til vann og avløp (kontakt byggesaksbehandler)
 • tiltak på LNF (landbruk, natur og fritid) områder (kontakt Landbruk)
 • oppretting eller endring i arbeidsplasser (kontakt Arbeidstilsynet)
 • fredet eiendom eller arkeologiske fornminner (kontakt Fylkeskonservatoren)
 • nedslagsfelt til drikkevannskilder (kontakt Mattilsynet)
 • avstand til fylkesveg (kontakt Statens Vegvesen)


Ved riving.

 • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
 • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må skjema benyttes.
5. Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Hva skal nabovarselet inneholde?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved:

 • et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge
 • snitt- og fasadetegninger
 • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader


Slik nabovarsler du

Du kan bestille naboliste hos kommunen for å finne ut hvem du skal varsle, og for å lage skjemaene du trenger for å sende nabovarsel.

Om du ønsker å gjøre dette på egenhånd kan dette gjøres via Bygg søk eller last ned skjemaene selv.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.


Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet
6. Send inn søknad

Søk via Byggsøk eller last alle skjemaer og send søknaden i en e-post.

Du kan også sende papirsøknad til: Eide kommune attn. Teknisk, Rådhusvegen 7, 6490 Eide eller levere søknaden ved oppmøte. 

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Tove Venaas Herskedal
Planlegger
E-post
Telefon 992 89 221

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide