Eiendomsskattelisten


Eiendomsskattelisten for Eide kommune ligger ute til offentlig gjennomsyn i 4 uker pr år.
I 2018 lå den ute fra 28.02.2018 - 28.03.2018 på våre nettsider, og tilgjengelig i papirform på vårt servicekontor.


Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 § 15.Eigedomsskattekontoret fører ei eigedomsskatteliste (hovudliste) der alle skattlagde faste eigedomar i kommunen vert førde opp, og like eins verdet deira. I lista skal og stå kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er. I ei tilleggsliste skal dei eigedomane førast opp som er fritekne for eigedomsskatt. Eigedom med både skattlagd del og friteken del førast med kvar sin respektive del i dei to listene.

Eigedomsskattelista skal liggja ute til offentleg gjennomsyn i minst 3 veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut.

Avskrift av skattelista vert sendt kommunekasseraren og kommuneettersynet.

Her finner du hele loven

Kontaktinformasjon

Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Telefon 481 27 721
Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 904 15 441