Salgsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling alkohol.

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.


Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

 

Hvordan søke om salgsbevilling?

 

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale 
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
  • Eventuell kjøpekontrakt.

 

Endring i bevillinger

Endringer i salgsbevillinger skal snarest meldes til kommunen. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.


Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er normalt to måneder i Eide kommune fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og sosialtjenesten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 


Lover og regler

Alkoholloven
Alkoholpolitiske retningslinjer

Kontaktinformasjon

Synnøve Avset
Arkivleder
E-post
Mobil 992 89 214

Arkiv, salg- og skjenkebevillinger.

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide