Folkehelse


Kommunen har et spesielt ansvar for folkehelse gjennom folkehelseloven. 

Formålet med folkehelsearbeidet

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Målene for folkehelsearbeidet er at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og vi skal jobbe med å redusere sosiale helseforskjeller.

I folkehelsemeldingen defineres god helse ikke bare som fravær av sykdom. Begreper som trivsel og funksjon er også vektlagt og bringer god helse-begrepet mer i retning mot livskvalitet og å ha ressurser til å mestre livets utfordringer. I dette ligger det at det å holde seg frisk er et personlig ansvar, men at offentlige myndigheter har et ansvar for å legge til rette for at det skal være enklest mulig for folk å ta vare på egen helse.  

 

Folkehelsekoordinator

Eide kommune samarbeider om folkehelsearbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune, gjennom God helse partnerskapet. God helse-partnerskapet er en del av fylkeskommunens satsing for å bedre folkehelsen til innbyggerne i fylket. Målet er at flest mulig lever et godt liv og mestrer sin egen livssituasjon. Eide kommune ble tatt opp som partnerskapskommune i 2009, og de fleste kommunene i fylket er nå med i partnerskapet.

Eide kommune har tilsatt folkehelsekoordinator i 50% stilling:                    

Folkehelsekoordinator arbeider med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen.  Hun koordinerer, legger til rette og initierer innsats i folkehelsearbeidet. Folkehelsekoordinator ledet arbeidsgruppen som jobbet med oversikt over helsetilstanden i kommunen, og er en pådriver for å få gjennomført tiltak basert på behov i oversikten. I noen tilfeller kan folkehelsekoordinator selv jobbe direkte med konkrete tiltak.  

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen.
E-post
Telefon 979 84 232

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide