Barn som pårørende


Barn og unge er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Med helseproblemer menes vansker knyttet til psykisk helse, somatisk sykdom eller rusproblematikk. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.
 


Familier er knyttet sammen på godt og vondt. Når noen skjer med den ene, påvirkes den andre. Foreldre eller søsken helseproblemer eller død påvirker barn og unges tanker, følelser og hverdagsliv. Barn og unge som er pårørende har selvstendige behov. Behovene varierer som følge av personlighet, alder og situasjonen de er i.

Barn ønsker oftest å delta for å kunne forstå det som skjer.  Dette er viktig for at barna skal kjenne seg trygge og inkluderte, og for å få hjelp til å mestre situasjonen de lever i. Deltakelse og tilpasset informasjon gir barn og unge mulighet til å bidra i familien på deres premisser. Det gir en opplevelse av å være en del av felleskapet. Barn ønsker også anerkjennelse for sin deltakelse og sin forståelse av situasjonen.

 

Barnas opplevelser

Barn bekymrer seg og lurer på hva som skjer. Samtidig vil de gjerne hjelpe til så godt de kan. Mange barn kan føle seg redde eller alene. Redselen handler ofte om å ikke få vite. Når barn ikke vet, er det vanskelig å forstå hva som skjer og da kan det ofte bli kaos i tankene. Noen barn kan bli triste og lei seg, mens andre blir sinte og irriterte. Barn kan være opptatt av å ikke være til bry for voksne. Det er også vanlig å få vondt i kroppen, som hodepine og magesmerter.

Noe av det viktigste for barn er at hverdagsrutinene fungerer som de pleier. De små tingene er viktige for at barn skal være trygge og ha det godt. Barn er aldri for små til å få med seg ting som skjer. De får med seg endringer i stemninger, foreldre som det ikke er så lett å få kontakt med og endringer i hverdagens rutiner.


 

Hvem kan hjelpe?

Helsestasjonen ved Tove Storvik:                                          71 29 91 00

Mestringsenheten ved Sylvia Therese Meek:                      95 29 25 88

PPT ved Renate Drågen:                                                         95 70 97 26

Barnevernstjenesten:                                                              71 11 10 00

Barnevernsvakta:                                                                     97 60 16 16

Kreftkoordinator:                                                                     90 23 56 51

Flyktningtjenesten ved Heidi Skarvøy:                                  90 84 65 44

Hjemmetjenesten/Eide sykehjem ved Anja Nogva:            95 06 55 91

NAV ved May Britt Antii:                                                          41 29 04 19

Fastlege                                                                                     116 117


I tillegg har vi tverrfaglige fora hvor ansatte fra kommunen kan drøfte utfordringer sammen med foreldre i et tverrfaglig møte. Disse kalles SamBa- team.


Link til Eide kommune sin brosjyre finner du her (PDF, 463 kB)


 

Aktuelle nettsteder

http://www.parorendesenteret.no/tips-r%c3%a5d/barn-unge

www.barnsbeste.no

www.korspahalsen.no

www.ung.no
 

App for barn som pårørende: «Meg også»:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/samhandling/barn-som-parorende/meg-ogsa-nettbrett-app

 

Lenker fra Helsedirektoratet

Barn som pårørende- brosjyre:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/227/Mor-far-er-syk-brosjyre-til-barn-IS-1811-bokmal.pdf

Rundskriv IS-5 /2010 Barn som pårørende: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/414/Barn-som-parorende-IS-5-2010.pdf