Søke om kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kommunen disponerer og eier boliger som leies ut til vanskeligstilte og til personer med spesielle behov.

 

Hvem kan få tilbudet?

Vanskeligstilte og personer med spesielle behov. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.Oppfyller du kravene vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Du blir satt på venteliste dersom vi ikke har en ledig egnet bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. 


For å søke kommunal bolig må du: 

 • ha lovlig oppholdstillatelse i Norge. Søker må ha folkeregistrert adresse i Eide kommune. Det er unntak for flyktninger som kommunen skal bosette. Det kan gis unntak ved andre særlige grunner.
   
 • ha fylt 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og tildeling skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat.
   
 • Søker er ikke selv i stand til å skaffe seg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
   
 • Søkere med husleierestanse/uoppgjorte regninger fra tidligere kommunale leieforhold, må i forbindelse med ny leieavtale avklare husleierestansen. Kommunen kan også avslå søknad på dette grunnlag. Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden, dersom søkers økonomi åpner for dette.


Er antall søkere som fyller grunnvilkårene i retningslinjene større enn antall tilgjengelige boliger, skal det foretas en prioritering. Ved prioriteringen skal det legges vekt på søkernes ulike behov og hvilke boliger som er tilgjengelige. Søkere som etter samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehovet, skal prioriteres. Andre settes på venteliste dersom ingen bolig er ledig.

 

 

Søknadsfrist:

Du kan søke gjennom hele året. 
 

Slik søker du:

 1. Finn frem disse vedleggene: 
  • Utskrift av siste skattemelding (selvangivelse)
  • Dokumentasjon over alle løpende inntekter (lønnslipp, trygd/pensjon, forsikringsutbetaling, vedtak om sosialhjelp, bidrag, barnetrygd med mer)
    
 2. Fyll ut søknadsskjema og signer:
 3. Send inn søknadsskjema med vanlig post (postadressen finner du til høyre i bildet).
  Du kan også levere den i postkassa utenfor rådhuset eller levere den i skranken på Servicekontoret. 
 

Hva skjer videre?

Søknaden blir behandlet fortløpende. Hvis kriteriene er oppfylt og du er i målgruppen for kommunal bolig, settes du opp på venteliste for tildeling av konkret bolig når den er ledig. Du får tilsendt skriftlig svar. 
 

Dette koster det

Husleien varierer etter størrelse og beliggenhet på boligen. Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter. 
 

Klage:

Kommunens klagenemd er klageinstans. Klagen må sendes innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Angi hva du vil ha endret i vedtaket og begrunn dette med eventuelle nye opplysninger.
 

Lover og forskrifter:

Lov om sosiale tjenester
Husleieloven

Kontaktinformasjon

Jorunn Smenes
E-post
Telefon 976 94 688
Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205
Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide