Tettere planting som klimatiltak - suppleringsplanting

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst. I stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket vil regjeringen bidra til økt karbonopptak gjennom å intensivere skogproduksjonen, og det er bestemt å etablere en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.

 

Suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet:

I 2019 gir staten et tilskudd på 50 %.

I tillegg gis 30 % tilskudd fra kommunen - tildelt fra Fylkesmannen.

Tilsammen kan det søkes om dekning av 80 % av kostnaden til planter og planting ved suppleringsplanting.

 

For planting første gang etter hogst gis det tilskudd på 30 % av kostnaden. I tillegg dekkes 80 % av kostnaden for planting tettere enn minimumskravet.

 

For mer informasjon se Landbruksdirektoratet sine sider:

Tettere planting som miljøtiltak

Kontaktinformasjon

Trygve Siira
Landbruk / Delingssaker
E-post
Telefon 911 43 224