Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning 2019


Om tilskuddet:

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.


Søknadsfrist 10. desember 2018

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

 1. a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 2. b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 3. c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer


  Hvem kan søke

 1. a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.
 1. b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.
   

  For mer informasjon:

  https://www.bufdir.no/Global/Regelverk%20for%20tilskudd%20til%20inkludering%20av%20barn%20i%20lavinntektsfamilier%20NY.pdf
   

  Søknad kan leveres her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/


   

  Kontaktperson i Eide kommune:

  Ellen Marie Krakeli

  Folkehelsekoordinator

  Mobil: 97984232

  Epost: ellen.marie.krakeli@eide.kommune.no   Utskriftsvennlig  informasjon: