Høring - Familiens Hus i Hustadvika kommune


Eide og Fræna kommune skal som kjent slå seg sammen og bli Hustadvika kommune fra 01.01.2020. Det er utarbeidet en intensjonavtale mellom kommunene som er politisk vedtatt. Denne sier noe om hvordan en ser for seg organisering av den nye kommunen på et overordnet nivå.

I intensjonsavtalen står det blant annet:

«Den nye kommunen skal bygges med et sterkt senter og livskraftige lokalsamfunn tuftet på lokal identitet. Det skal være en god arbeidsdeling med kommunale kompetansearbeidsplasser i Eide og Elnesvågen. Innbyggerne skal sikres godt tjenestetilbud i alle deler av kommunen. Effektiv drift skal sikre god tjenesteproduksjon. Innbyggerne skal oppleve nærhet til de tjenesten de bruker regelmessig

Kommunen skal organiseres etter nærhets- og funksjonsdelingsprinsippet. Basistjenestene (skoler og andre opplæringstilbud, barnehager, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legekontor, helsestasjon, sykehjem, kulturtjenester, bibliotek) skal være desentralisert.»

Videre står det:

«Det skal etableres et «familiens hus» i Eide. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier skal samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjenester i et og samme hus»

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede følgende:

  • Hva skal familiens hus i Hustadvika kommune inneholde av kommunale oppgaver
  • Hvorfor skal disse oppgavene inn i Familiens hus?
  • Hvilke forutsetninger må være tilstede for at Familiens hus skal gi foreldre og barn et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?
  • Hvordan kan Familiens hus bidra til at vi jobber enklere, smartere og mer effektivt innenfor de gjeldende rammene

 

I forbindelse med ferdig rapport, ønsker prosjektet Hustadvika kommune en høring på rapporten. Videre skal prosjektet Hustadvika kommune gjennomføre en konsekvensanalyse av å etablere Familiens hus i Eide jf. Intensjonsavtalen, og i den forbindelse ber en høringsinstansene gi en uttale. Innspillene vil bli vurdert tatt inn i arbeidet med konsekvensanalysen. 

 

 

 

Dette arbeidet er viktig for den framtidige Hustadvika kommune, og en oppfordrer flest mulig å gi en uttale.

 

Frist for uttale er 27.08.18 

 

Send inn ditt høringssvar elektronisk ved å klikke på denne lenken.