Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har sak PS 15/2018 den 12. juni 2018 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. 4-1. Samtidig meldes det om oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Vi er i gang med omlegging av fakturering av kommunale krav. Endringen vil skje 20.06.2018. Dette for at kommunen skal gå over til mest mulig digitale løsninger.


Eide og Fræna kommune skal som kjent slå seg sammen og bli Hustadvika kommune fra 01.01.2020. Det er utarbeidet en intensjonavtale mellom kommunene som er politisk vedtatt. Denne sier noe om hvordan en ser for seg organisering av den nye kommunen på et overordnet nivå.

 

Her ligger programmet for årets 17. mai feiring.