Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 - 2021 - Offentlig ettersyn

Her kan du lese forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021.
Forslaget ligger ute til høring fra 10. november frem til 24. november klokken 12.00.

Høringsdokument
 

 

Innspill til høringen

Innspill kan sendes til:

 

Vedtak gjort i Eide formannskap 9.11.2017

 

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide formannskap vedtar å legge Budsjett 2018- Økonomiplan 2018-2021 ut til offentlig ettersyn i perioden 10.-24.november 2017.

2. Eide kommune vedtar makspris for foreldrebetaling for barnehagene med kr 2 910,-

3. Kommunale gebyr (unntatt selvkost), leiesatser økes slik:

a. SFO sats 5%

b. Kulturskole 5%

c. Saksbehandling teknisk/plan/oppmåling prises etter selvkostprinsippet.

4. Alle kommunale husleiesatser blir regulert i samsvar med konsumprisindeksen for husleie.

5. Rådmannen utarbeider oversikt over tiltak på de generelle kuttene til formannskapsmøte 30.november 2017.

6. I medhold av eiendomsskatteloven av 1976 §§ 2 og 3 innfører Eide kommune eiendomsskatt fra 1.1.2018. Det skrives ut skatt for alle faste eiendommer i hele kommune. Jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a).

h) Skattesatsen er 2 promille i 2018, jf. eiendomsskatteloven § 13.

i) Det innføres bunnfradrag på 200 000 kr for bolig og fritidseiendom

j) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

k) Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf.§ 7 bokstav a.

l) Dette innebefatter: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

m) Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

n) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi.

7. Formannskapet vedtar nytt revidert investeringsbudsjett 2018 – 2019 med de endringer som fremkom i møtet. Rådmann ble bedt om å fremme en ny liste.

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 10.11.2017 10:40
Fant du det du lette etter?