Rimeligere barnehage for de som tjener minst barnehageåret 2017/2018

. - Klikk for stort bilde

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.  Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

I 2017 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Det er gratis kjernetid for alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, det vil si at årsinntekten for husholdningen er mindre enn 450 000 kr.   Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Familien må søke om reduksjon til kommunen, og som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.  Det må altså søkes på nytt for hvert nytt barnehageår.

 

Dersom barnet ditt fyller 3 år i løpet av søknadsperioden, må du levere inn ny søknad der du krysser av for gratis kjernetid.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling skal sendes til barnehagen der barnet ditt går.

 

Selvangivelsen(e) fra 2016 skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

 

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Ved vesentlige og varige endringer i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse, kan søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt.  Søknad med dokumentasjon kan da sendes på nytt, selv om det er midt i barnehageåret.
 

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Eksempler på inntekter som skal inngå i beregningsgrunnlaget:

  • Arbeidsinntekt, sykepenger, AAP, dagpenger, tiltakspenger, uføretrygd, etterlattepensjon, aksjeutbytte, renteinntekter, utleieinntekter.
  • Introduksjonsstønad for flyktninger.

Eksempler på NAV-ytelser som ikke skal inngå i beregningen:

  • Støtte til barnetilsyn
  • Bidrag og barnetrygd
  • Kontantstøtte
  • Økonomisk støtte til f.eks barnehage og SFO
  • Studielån/stipend

 

Søskenmoderasjon

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 % av det den betaler for det første barnet. For tredje eller flere barn skal husholdningen betale 50 % av det den betaler for første barn.
 

Søknaden

Du finner søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside.  Du kan også få søknadsskjemaet i barnehagen der barnet ditt går.

 

Foreldre som har en eller annen støtte fra NAV, bes fylle ut dette i et skjema som ligger ved søknadsskjemaet.  Der ber vi også om at dere gir Eide kommune fullmakt til å innhente opplysninger om skattepliktige ytelser som har betydning for beregning av redusert foreldrebetaling.

Søknad om redusert foreldrebetaling (PDF, 359 kB)

Søknaden tas med til barnehagen eller sendes til:

(sett inn barnehagens navn)

Rådhuset

Rådhusvegen 7
6490 Eide

Mer informasjon om ordningen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Mer informasjon om ordningen finner du her

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 11.08.2017 11:19
Fant du det du lette etter?