Kommunereformen

Nye Eide og Fræna kommune

Mer informasjon om sammenslåingsprosessen, fellesnemda, sakspapirer med mer finner du på linken under.

Nye Eide og Fræna kommune

 

 

Endelig vedtak om kommunestruktur

     
Etter avstemning i kommunestyret med 14 mot 7 stemmer ble det 16. juni bestemt at Eide kommune skal slås sammen med Fræna kommune.
 
Vedtaket ble følgende (14 mot 7 stemmer):

Eide kommunestyre vedtar å danne en ny kommune sammen med Fræna kommune.

 

Hva skjer etter 1. juli 2016?

Alle 428 kommuner skal sende sitt vedtak inn til fylkesmannen. Fylkesmannen skal innen 1. oktober 2016 gi sin tilrådning til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet skal lage en kommuneproposisjon som fremmes for Stortinget våren 2017. Når Stortinget vedtar denne proposisjonen, er ny kommuneinndeling endelig. Deretter får fylkesmannen i oppdrag å kalle inn de eksisterende kommunestyrene for de kommuner som skal sammenslås. De skal da velge ei fellesnemnd. Antall medlemmer i fellesnemnda er angitt i intensjonsavtalen. Fellesnemnda er et interimkommunestyre for nykommunen. Nytt kommunestyre velges høsten 2019 og skal fungere fra 01. januar 2020. Fellesnemda har myndighet til å ansette ny rådmann/prosjektleder for nykommunen. De skal også vedta budsjett og økonomiplan for 2020.

Den nye kommunen skal være operativ fra 1. januar 2020.

 

Prosessen

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene fikk et utredningsansvar, der vi skulle legge opp til en prosess i kommunen, og diskutere og vurdere ulike sammenslåinger som alternativ til å fortsette som egen kommune. Arbeidet med reformen har vært omfattende og tidkrevende, der både folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte har vært involvert.

Kommunene skal fatte vedtak om kommunereform innen 1. juli 2016. Regjeringen sitt mål er at ny kommunestruktur skal være på plass fra 2020.
 

Eide kommune har fulgt opp arbeidet med kommunereformen, blant annet gjennom å:

 • Delta i en større utredning i regi av Telemarksforskning sammen med alle ROR-kommunene  høsten 2014
   
 • Gjennomføre en innbyggerundersøkelse våren 2015 i regi av NIVI/Respons
   
 • Framforhandle tre intensjonsavtaler om sammenslåing:
  - Mellom Eide og Fræna
  - Mellom Eide, Fræna og Averøy
  - Mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma
   
 • Gjennomføre naboprat med Averøy, Fræna og Molde
   
 • Gjennomføre et folkemøte 9.april 2015 og et folkemøte 7.april 2016, der ungdomsrådet var spesielt invitert med for å legge frem ungdommens syn på kommunereformen. Fylkesplanlegger Ole Helge Haugen deltok på møte den 9.april 2015. Den 7.april 2016 var det samlet om lag 300 innbyggere på Frodehuset.
   
 • Gi ut kommuneavisa med ekstra informasjon om kommunereformen og om de tre inngåtte intensjonsavtalene, og lagt ut informasjon løpende på kommunens hjemmeside
   
 • Gjennomføre en egen folkeavstemming den 25. april, der innbyggerne fikk stemme over fire alternativ:
  - Sammen med Fræna kommune
  - Sammen med Fræna kommune og Averøy kommune
  - Sammen med Aukra, Eide, Gjemnes, Midsund, Molde Nesset, og Rauma kommuner
  - Eide fortsatt som egen kommune
   
Valgresultat rådgivende folkeavstemning 2016
Rangering Alternativ Antall stemmer Prosent
1. Eide, Fræna, Averøy 444 34,85%
2. Eide 403 31,63%
3. Eide og Fræna 299 23,47%
4. Romsdalsalternativet 128 10,05%


Klikk her for å se hele resultatet av folkeavstemningen. (PDF, 665 kB)

 

Nytt forhandlingsutvalg

Kommunestyret i Eide vedtok 28.april 2016 et nytt forhandlingsutvalg slik:

    Vedtak (enstemmig)

 1. Eide kommunestyre tar valgresultatet til orientering
 2. Som nytt forhandlingsutvalg i forbindelse med eventuelle videre sonderinger/forhandlinger/utredninger velges Prosjektgruppen og rådmannen. Rådmannen bes om å foreta en utredning/konsekvens av at Eide kommune fortsetter som egen kommune sett i lys av ny inntektsmodell og økonomiplan. Forhandlingsutvalget gis mandat til å starte innledende samtaler med Fræna med utgangspunkt i inngått intensjonsavtale. Forhandlingsutvalget håndterer eventuelle andre henvendelser


Det ble signert en ny intensjonsavtale med Fræna kommune 24. mai 2016
24. mai ble det signert en ny intensjonsavtale mellom Eide og Fræna hvor avtalen ble oppdatert på noen punkt. Dette spesielt under kapittel 7: organisering, litt under kapittel 9: ambisjoner og muligheter, en del under kapittel 10: kommuneøkonomi og om leder i kapittel 12: Fellesnemd.

Klikk her for å se - Fornyet intensjonavtale mellom Eide og Fræna kommune (PDF, 508 kB)


Det er også i forbindelse med vedtaket bestilt to rapporter fra Telemarkforskning
Det ble i forbindelse med vedtaket bestilt to rapporter fra Telemarkforskning på de to alternativene, med fokus fordeler/muligheter og ulemper/utfordringer.

Klikk her for å se - Rapport fra Telemarkforskning: Eide som egen kommune (PDF, 2 MB)

Klikk her for å se - Rapport fra Telemarkforskning: Eide og Fræna (PDF, 966 kB)
 

I kommunestyremøte torsdag 16. juni ble det fattet vedtak om kommunesammenslåing. Der ble det vedtatt kommuensammenslåing med Fræna kommune.

 

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform i Norge, og har satt satt som mål for reformen at den skal gi:

 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 4. Styrket lokaldemokrati og flere oppgaver til kommunene

Regjeringa har pålagt kommunene å gjøre utredninger for å kunne fatte vedtak om nye kommunegrenser, og har lagt en framdriftsplan for prosessen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har satt opp den lokale framdriftsplan slik:

Fase 1. Oppstartfasen. Kommunene skal vedta hvordan det skal arbeides med prosjektet – frist 31.12.2014

Fase 2. Utredningsfasen. Informasjonshenting, utredninger, lokale prosesser og faktaformidling til innbyggerne.

Fase 3. Beslutningsfasen. Forslag til framtidig kommunestruktur skal vedtas. Frist 1. juli 2016

 

Eide kommune er medlem i  Nordmøre regionråd – ORKidè, og i tilsvarende sammenslutning for Romsdal, Romsdal Regionråd, ROR.

Begge regionråda har vedtatt å engasjere Telemarkforskning til å systematisere faktagrunnlag, og å utrede alternative sammenslutninger.

For ROR er det utredet 4 delrapporter som sammen med en samlet framstilling, vil gi et grunnlag for videre drøftinger i regionen.

ORKidè sine utredninger er nå igang, og vil være levert til høsten.

Eide kommune har omtalt kommunereformen i egen avis og i flere av sine kommuneaviser som sendes ut i forkant av kommunestyremøtene.


Eide kommune har vedtatt at prosessen skal ha:

Styringsgruppe: Kommunestyrets 21 representanter

Prosjektgruppe: Formannskapet med tillegg av en fra de partier som ikke fra før er i formannskapet.

Referansegruppe: Består av 2 representanter fra ungdomsrådet, 1 fra rådet for funksjonshemmede, 2 fra næringsforumet, 2 tillitsvalgte, 1 fra idrettsrådet, kommuneplanlegger, fagsjef oppvekst, en kommunalsjef og folkehelsekoordinator.

Som kontaktperson i Eide kommune har kommunestyret valgt rådmann Ole Bjørn Moen

Informasjonsansvaret er lagt til ordfører Egil Strand.

 

Aktuelle informasjonskilder:

 

Telemarksforsknings utredninger for ROR:

Delrapport 1. Trykk på lenke her.

Delrapport 2. Trykk på lenke her.

Delrapport 3. Trykk på lenke her.

Delrapport 4. Trykk på lenke her.

Sluttrapporten. Trykk på lenke her.

 

Telemarksforsknings utredninger for  Nordmøre regionråd – ORKidè:

Delrapport 1. Trykk på lenke her.

Delrapport 2. Trykk på lenke her.

 

Innbyggerundersøkelsen i Eide kommune 2015:

Innbyggerundersøkelsen 2015 Oppsummeringsrapport Hovedtall EIDE - trykk på lenke her. (PDF, 304 kB)

Innbyggerundersøkelser-i-Molde-Fræna-Eide-og-Rauma 2015 - trykk på lenke her.

 

Ekspertutvalget:

Kriterier for god kommunestruktur. Sluttrapport, desember 2014. Kilde www.regjeringen.no Trykk på lenke her.

 

Kommunenes Sentralforbund:

Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Trykk på lenke her.

 

Møre og Romsdal fylke:

Fylkesstatistikk 2014 og 2015. Trykk på lenke her.

 

Eide kommune:

Kommunestatistikk, desember 2014. Trykk på lenke her.            

 

Publisert av Ordfører Egil Strand. Sist endret 20.06.2017 16:54
Fant du det du lette etter?