Landbruket i Eide

traktor - Klikk for stort bilde

Landbrukskontoret i Eide
Rådhuset
6490 Eide
Kontaktinformasjon

De kommunale landbruksmyndigheter skal medvirke til gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken gjennom informasjon om og forvaltning av virkemidler.

Tilskuddsordninger:
• Produksjonstilskudd: Søknad 2 ganger i året: 20. januar og 20. august.
• Regionalt miljøprogram (RMP): Ordningen gjelder seterdrift, bratt areal, endret jordarbeiding (korn), dyr på utmarksbeite, stell av kulturminner
• Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
• Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
• Avløsertilskudd – avløsing ved sykdom, fødsel og førtidspensjonering.
• Finansiering og investeringer i landbruket: Landbrukskontoret utgjør førstelinjetjenesten for søknader om tilskudd og lån fra Innovasjon Norge.

Eiendomsoverdragelser og fradelinger:
• Behandling av søknader om konsesjon ved erverv av landbrukseigedom.
• Tillatelse til fradeling og omdisponering av landbrukseiendom etter jordlova.

Viltforvaltning:
• Storviltjakt – fellingstillatelser, valdstruktur, driftsplaner
• Viltpåkjørsler/Fallvilt
• Viltfondet

Motorferdsel i utmark
 

Publisert av Liv Holten. Sist endret 17.01.2017 13:13
Fant du det du lette etter?