Byggesaksbehandling

Naust i Svanvika.jpg - Klikk for stort bilde

Den kommunale saksbehandling blir regulert av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og forvaltningsloven. Arealplaner og vedtekter er i tillegg en viktig del av det juridiske grunnlaget for saksbehandling. Kommunens saksbehandling skal på dette grunnlaget ivareta samfunnsinteressene til en byggesak. Tiltakshaver og nabo-/lokalmiljø skal få sine interesser vurdert og søknader behandlet i tråd med god forvaltningsskikk, og i samsvar med regelverk og gjeldene kommunale vedtak.

 

Må jeg søke?

Aller først må du finne ut om byggearbeidet du ønsker å utføre krever at du søker om tillatelse. Direktoratet for byggkvalitet har laget en god veileder som hjelper deg til å finne ut om du må søke om ditt byggetiltak. Ved å gå gjennom denne unngår du feil og ulovlige byggverk.
 

Disse sakene er unntatt søknadsplikt*:

  • Frittliggende garasje, uthus, hobbybod og lignende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15m2, for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei, og biloppstillingsplas for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

* Unntakelse av søknadsplikt er forutsatt at de er i samsvar med plan- og bygningsloven, reguleringsplan og kommuneplan.


Byggetiltakene kan deles inn i tre kategorier:

1. Byggetiltak som verken krever søknad eller melding
Enkelte mindre tiltak kan gjennomføres uten kommunal saksbehandling. Men noen viktige forutsetninger må være oppfylt. Dersom et byggetiltak fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, vil ikke vilkårene for unntak være oppfylt.

2. Byggetiltak som krever søknad og som kan utføres av deg selv
Søknaden skal sendes til kommunen som skal behandle søknaden, byggearbeidet kan utføres av privatperson/tiltakshaver. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Avhengig av tiltakets vanskelighetsgrad og egen kompetanse, kan det være nødvendig med byggfaglig bistand.

3. Øvrige arbeid som krever søknad om tillatelse
De tiltak som ikke er nevnt under pkt. 1 og 2 skal behandles som søknad med ansvarsrett.
Slike søknader skal sendes inn av profesjonelle aktører som skal ha den nødvendige kunnskap om plan- og bygningslovens regler. Kommunen krever at slik kunnskap dokumenteres gjennom utdanning og praksis eller ved at det foreligger sentral godkjenning. Slik dokumentasjon kreves også for prosjektering, utførelse og kontroll av byggetiltak som er søknadspliktig.

Søknaden må sendes inn, og arbeidene må utføres av foretak kommunen kan godkjenne som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.


 

Byggesøknad


Søk elektronisk

Elektronisk byggesøknad

Generell informasjon og veiledning om søknadsprosessen finner du her

Se også veiledninger til høyre på siden.
 

Situasjonsplan
Ved innsending av byggesøknad skal det følge med en målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser størrelse og plassering av nytt byggetiltak.

Formålet med situasjonsplanen er først og fremst å:

  • Dokumentere at tiltakets plassering er i samsvar med planer og lovverk
  • Rapportere til offentlig kartverk
  • Være grunnlag for utstikking av tiltakets plassering

Kommunekart - Eide kommune

Dersom det er mangler i søknaden vil du få et orienteringsbrev, som fastsetter en frist for retting av manglene.

Tidsfrister for saksbehandling 
Andre tidsfristerByggearbeidet

Når du har fått tillatelse, kan byggearbeidene igangsettes. Du selv og det foretaket som har søkt og fått ansvarsrett, er ansvarlig for at arbeidet blir utført i tråd med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Kommunen kontrollerer ikke byggearbeidene, men foretar gjennom tilsyn stikkontroll i enkeltsaker. Kommunen fører primært tilsyn med foretakene med gjennomgang av systemer og rutiner.


 

Kontakt oss

Vi bistår deg gjerne, og det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Du kan også be om en forhåndskonferanse eller et uformelt møte. 

Byggesaksbehandler Jan Terje Gjetøy:

Pris

Annen informasjon

Publisert av Jonny Lyngstad. Sist endret 20.01.2017 15:07
Fant du det du lette etter?