Høringer og planer

 

Høring:

Boligsosial handlingsplan 2017 - 2020
 

Mer informasjon og hvordan sende inn merknad

 

Frist for å sende inn merknad til høring: 19. juli.

_________________________________________________

 

 

Høring:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020


Mer informasjon og hvordan sende inn merknad


Frist for å sende inn merknad til høring: 31. mai 2017.

 

_________________________________________________


Høring angående revidering av SFO-vedtekter 

Utvalg for oppvekst og kultur i Eide kommune har vedtatt den 02.03.2017 i sak17/05 å sende høringsdokumentet «Revidering av vedtekter for SFO i Eide kommune» ut på høring til aktuelle instanser.

Frist for å komme med merknader settes til 1. mai 2017.

Evt. merknader sendes til Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide eller e-post: postmottak@eide.kommune.no

_________________________________________________

 

 

Vedtatt reguleringsplan for Lyngstadhaugen boligfelt

Eide kommunestyre har den 16.02.2017 sak 17/2 vedtatt reguleringsplan for Lyngstadhaugen boligfelt.

Vedtatt reguleringsplan er bindende innenfor planområdet for alle arbeid og tiltak som er nevnt i §§ 20-1, 20-2a og 20-2b i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for fradeling og annet bruk som kan vanskeliggjøre gjennomføring av planen.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 og § 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.VI, påklages til departementet innen 3 – tre – uker etter denne kunngjøring. Evt. klager må være begrunnet og sendes skriftlig til Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide

Krav om erstatning etter § 15-3 og innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven, må framsettes innen 3 – tre – år etter at evt. byggverk er fjernet. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig for Eide kommune.

 

_________________________________________________


 

Oppstart av planarbeid områdeplan Nås-Branseter

Eide kommune har vedtatt å starte opp arbeid med en områdeplan Nås-Brandseter. Området skal benyttes til datalagring. Planen berører eiendommene 156/1, 2 og 157/29.

Eventuelle merknader sendes Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide innen 31.03.2017 eller de kan sendes på e-post postmottak@eide.kommune.no

 

_________________________________________________
 

Kulturminneplan for Eide

Utvalg for oppvekst og kultur i Eide kommune har vedtatt den 30.11.2016 å legge Kulturminneplan for Eide ut på offentlig ettersyn.
 

Kulturminneplan for Eide 2017 - 2021 (PDF, 5 MB)

 

Frist for å komme med merknader er 10. mars 2017.

Eventuelle merknader sendes til Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide.
Eller de kan sendes på epost: postmottak@eide.kommune.no

 

 

_________________________________________________


Sjøområdeplan for Nordmøre

Forslag til en felles sjøområdeplan for Nordmøre legges ut til offentlig ettersyn med frist til 31. januar 2017 for å komme med merknader- se annonsetekst

Her finner du alle høringsdokumentene for alle kommunene - høringsdokument

 

Under er et utsnitt for Eide kommune


 

_________________________________________________

Rullering av kommuneplan 2014-2027

Eide kommune har vedtatt å starte opp arbeid med å rullere kommuneplanen for perioden 2014-2027.

 

_________________________________________________


Planer som er vedtatt i Eide kommunestyre

Fisking ved Atlanterhavsveien - Foto: Eivind Vestnes - Klikk for stort bilde

Publisert av G. K. M. Skotheim. Sist endret 20.06.2017 16:45
Fant du det du lette etter?